1 2 3
تقویم
آمار بازدیدکنندگان
////
متالوگرافی

متالوگرافی

  • تعیین سیکل عملیات حرارتی بر روی قطعات
  • تعیین فرآیند تولید
  • تعیین ضخامت و نوع پوشش
  • تعیین ساختار میکروسکوپی نمونه های پایه آهن، آلومینیم، مس، روی، نیکل و تیتانیوم

 

1 2